“Έχασε” τις επιδοτούμενες γραμμές το Ν. Κάλυμνος – SOS για την επιβίωση της ΑΝΕΚ

Share

Τραγικές είναι οι εξελίξεις για την ναυτιλιακή εταιρεία του Δήμου και φυσικά για την Κάλυμνο, αλλά και για τα “μικρά” νησιά της περιοχής, που εξυπηρετούνταν από το Ν. Κάλυμνος, καθώς με χθεσινή απόφαση, η ΑΝΕΚ κηρύχτηκε έκπτωτη από τις δύο επιδοτούμενες γραμμές, Κάλυμνος – Σάμο και Κάλυμνος – Αστπάλαια, καθώς δεν προσκόμισε έγκαιρα η εταιρεία “Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου” για το “Νήσος Κάλυμνος”, σύμφωνα με τα απαιτούμενα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις δύο αυτές δρομολογιακές γραμμές.

Ακολουθεί η απόφαση έκπτωσης της ΑΝΕΚ από τις δύο επιδοτούμενες δρομολογιακές γραμμές:

α. Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.) [έδρα: Άγιος Νικόλαος Καλύμνου, Κάλυμνος, Τ.Κ.: 85200, Α.Φ.Μ.: 094093617, Δ.Ο.Υ.: Κω], έκπτωτης επί της συμμετοχής της στις δρομολογιακές γραμμές με α/α 16. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» και 17. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπο στοιχείο (2) προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας, καθώς και

β. την ολική κατάπτωση των υπ’ αριθμ. GRZ120943/28-09-2022 και GRZ120944/28-09-2022 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της ALPHA ΤΡAΠΕΖΑΣ A.E., ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (35.158,70€) και επτά χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (7.081,73€), αντίστοιχα, για τις εν θέματι δρομολογιακές γραμμές, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της επικαιροποίησης δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 4948/2022 (Α΄ 125) και δυνάμει της παρ. 27 της υπό στοιχείο 2 απόφασης του προοιμίου της παρούσης, δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, εν ισχύ Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου, παρότι κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, επί της εν θέματι δρομολογιακής γραμμής, να της κατακυρωθούν και ο φάκελος του διαγωνισμού να αποσταλεί στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατικό έλεγχο. / πηγή: palmoskalymnou