Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: στήριξη ταλέντων και δημιουργία θέσεων εργασίας

Share

•Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων ξεκινάει την Ημέρα της Ευρώπης 2023 (9 Μαΐου) και θα διαρκέσει 12 μήνες

•Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της συμμετοχής και των ταλέντων των Ευρωπαίων εργαζομένων

•Ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα εκτοπισμένα άτομα και οι Ουκρανοί πρόσφυγες

Το ΕΚ έδωσε «πράσινο φως» στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων εργαζομένων.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα διαρκέσει από τις 9 Μαΐου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2024 και στοχεύει στην προώθηση ταλέντων, τη βελτίωση των προσόντων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύπτοντας τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην ΕΕ (ιδίως το ψηφιακό χάσμα) και επιτρέποντας στο εργατικό δυναμικό να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την απόφαση την Πέμπτη με 524 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 24 αποχές.

Αποσκοπεί στην καθιέρωση στενότερης συνεργασίας και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο επιχειρήσεων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους μη κερδοσκοπικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας παράλληλα περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας – ιδίως γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία, άτομα που προέρχονται από μειονεκτικό και διαφορετικό υπόβρθρο και εκτοπισμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών προσφύγων.

Η περίοδος αυτή επιδιώκει επίσης να προσελκύσει άτομα από τρίτες χώρες με τις δεξιότητες που απαιτούνται στις χώρες της ΕΕ, μεταξύ άλλων προωθώντας ευκαιρίες μάθησης, όπως η εκμάθηση γλωσσών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κινητικότητα, και με τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων.

Οι χώρες της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να διαθέσουν επαρκείς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+ και άλλα προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα συντονίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων σε συνέργεια με εθνικούς συντονιστές από κάθε κράτος μέλος και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, κυρίως το CEDEFOP, τον ENISA και το ETF, και θα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετικές πληροφορίες
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen πρότεινε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 να αφιερωθεί το νέο ευρωπαϊκό έτος στις δεξιότητες.