Έλεγχος προϋπολογισμού: το ΕΚ καθυστερεί την έγκριση για τον Frontex για το 2020

Share

• Αναστολή της απαλλαγής του οργανισμού συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής έως ότου καταστεί διαθέσιμη η πλήρης έκθεση έρευνας της OLAF

• Χορηγήθηκε απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

• Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την ορθή χρήση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με εξαίρεση τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Συμβούλιο, το ΕΚ ενέκρινε τους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών οργάνων για το 2020.

Με 492 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 8 αποχές, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να απαλλάξει τον οργανισμό ελέγχου των Ευρωπαϊκών συνόρων Frontex από την διαδικασία εξέτασης του προϋπολογισμού του 2020.

Ως αιτιολόγηση, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν τη μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη έκθεση απαλλαγής του Κοινοβουλίου, καθώς και τις εν εξελίξει έρευνες της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης, συμπεριλαμβανομένων των επαναπροωθήσεων μεταναστών. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν το γεγονός ότι δεν έχουν δει την πλήρη έκθεση έρευνας και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.

Ο εισηγητής Tomáš Zdechovský (ΕΛΚ, Τσεχία) δήλωσε πριν από την ψηφοφορία:
«Ο Frontex λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες και ο ενισχυμένος ρόλος του συνεπάγεται ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και μεγαλύτερη λογοδοσία. Αν και ο Οργανισμός σημείωσε πρόοδο το τελευταίο έτος, επί του παρόντος δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε να λάβουμε τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής. Ως εκ τούτου, η απόφαση αναβάλλεται για το φθινόπωρο του 2022».

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν με 333 ψήφους υπέρ, 291 κατά και 8 αποχές να χορηγήσουν απαλλαγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ωστόσο, στο συνοδευτικό ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 361 ψήφους υπέρ, 240 κατά και 46 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιλύσει ορισμένα ζητήματα δεοντολογίας και δημοσιονομικής διαχείρισης στα οποία εμπλέκονται τα μέλη και ο Πρόεδρος του και έχουν βλάψει τη φήμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία του. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σχετικά με την απαλλαγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2020 θα είναι διαθέσιμο εδώ (4.05.2022.).

Δαπάνες της Επιτροπής: πρώτο έτος της πανδημίας COVID-19

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής συνολικού ύψους 173,3 δισ. ευρώ για το 2020, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα των γενικών δαπανών της ΕΕ.

Σε ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 451 ψήφους υπέρ, 175 κατά, και 17 αποχές, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι, όταν διατέθηκαν 34,2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση της πανδημίας το 2020, οι κανόνες για την εκταμίευση κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη μέλη χαλάρωσαν για την παροχή ρευστότητας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Η κίνηση αυτή αύξησε τον κίνδυνο αδιαφανών διαδικασιών, κατάχρησης και απάτης, όπως είναι για παράδειγμα οι ήδη καταγεγραμμένες εγκληματικές δραστηριότητες που επηρεάζουν την προμήθεια ορισμένων ειδών εξοπλισμού υγείας και ασφάλειας και οι ψευδείς προσφορές εμβολίων.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν εκτίμηση των κινδύνων και τη δημιουργία ενός πίνακα αποτελεσμάτων για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δαπανών των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταχρήσεις.

Επίσης, κάλεσαν εκ νέου για τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού ενιαίου συστήματος υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης που θα αφορά όλους τους δικαιούχους ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ώστε να προλαμβάνεται η κατάχρησή τους, η απάτη, οι συγκρούσεις συμφερόντων, η διπλή χρηματοδότηση και άλλα συστημικά προβλήματα. Παράλληλα, επιθυμούν μια ενιαία βάση δεδομένων με τους δικαιούχους όλων των κονδυλίων της ΕΕ από όλα τα προγράμματα.

Άλλα όργανα της ΕΕ
Με 429 ψήφους υπέρ, 158 κατά και 46 αποχές οι ευρωβουλευτές ανέβαλαν την απόφαση απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, επισημαίνοντας την αργή εφαρμογή των συμφωνιών διακανονισμού με θύμα ηθικής παρενόχλησης και τις καθυστερήσεις στην επίτευξη συμφωνιών διακανονισμού με δύο άλλα θύματα σοβαρών παραπτωμάτων.

Επίσης, όπως συμβαίνει για πάνω από μια δεκαετία, το Κοινοβούλιο ανέβαλε την απαλλαγή για το Συμβούλιο, το οποίο επιμένει να μην συνεργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαχείριση των προϋπολογισμών όλων των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για το 2020. Δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εδώ.

Επόμενα βήματα
Τα όργανα της ΕΕ, των οποίων η απαλλαγή αναβλήθηκε, πρέπει τώρα να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές, πριν από τη διεξαγωγή δεύτερης ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Σχετικές πληροφορίες
Η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν οι δημόσιοι πόροι και τον τρόπο εκτέλεσης των ευρωπαϊκών έργων. Το Κοινοβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ για μεμονωμένα έτη. Οι αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να υποβάλλονται στην ολομέλεια πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους. / news-politics