Ευρωπαϊκή έρευνα: οι πολίτες επιθυμούν ισχυρότερη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ

Share

Δύο ημέρες πριν την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνας του σχετικού Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοπτικά, σε συνέχεια της πρώτης δημοσίευσης αποτελεσμάτων στις 9 Μαρτίου, στην πλήρη έρευνα διαπιστώνεται ότι:

•Περίπου οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (81%) συμφωνούν ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Διάσκεψης θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19. Πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (38%) συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση αυτή.

•Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (66%) πιστεύουν ότι η ΕΕ συνεισφέρει στις μελλοντικές προοπτικές για τη νεολαία της Ευρώπης. Παρόμοιο ποσοστό (65%) θεωρεί την ΕΕ περιοχή σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο.

•Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της εκλογής προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων στις ευρωπαϊκές εκλογές. Λιγότερο από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων (22%) δεν τάσσονται υπέρ μιας τέτοιας διαδικασίας.

•Το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που βλέπει θετικά την πιθανότητα χρήσης υπερεθνικών ψηφοδελτίων στις ευρωπαϊκές εκλογές (42%) είναι υπερδιπλάσιο αυτού που έχει αρνητική άποψη: μόνο ένας στους πέντε (19%) θα απέρριπτε την πρόταση αυτή.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Περίπου οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (81%) συμφωνούν ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να εξετάσει κατά προτεραιότητα πώς η ΕΕ θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα κρίσεις όπως η πανδημία του κορονοϊού. Μεταξύ αυτών, πάνω από το ένα τρίτο (38%) συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση αυτή.

Οι Ευρωπαίοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα ήθελαν πρωτίστως να το πράξουν μέσω συναντήσεων στην περιοχή τους, όπως συζητήσεις ή συνελεύσεις πολιτών (44%). Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι θα έβρισκαν ελκυστικό το ενδεχόμενο της συμμετοχής τους στη διαδικασία συλλογής ιδεών της Διάσκεψης μέσω δημοσκοπικής έρευνας (34%), υποβολής ιδεών και προτάσεων σε πολιτικούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (31%) και της συμμετοχής τους σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις μέσω πλατφορμών συζήτησης (30%).

Η νεολαία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (83%) συμφωνούν ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να συμπεριλάβει ειδικά τους νέους για την προώθηση νέων ιδεών, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού 40% που συμφωνεί απόλυτα με αυτή την ιδέα.

Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (66%) συμφωνούν ότι η ύπαρξη της ΕΕ βελτιώνει προοπτικές της νεολαίας της Ευρώπης. Παρόμοιο ποσοστό (65%) συμφωνεί ότι η ΕΕ αποτελεί περιοχή σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο, αν και αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα το 2018 (-11 ποσοστιαίες μονάδες).

Ευρωπαϊκές εκλογές και προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η δημοσκοπική έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης εξέτασε επίσης ζητήματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές και την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής. Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που βλέπει θετικά την πιθανότητα χρήσης υπερεθνικών ψηφοδελτίων στις ευρωπαϊκές εκλογές (42%) είναι υπερδιπλάσιο αυτού που έχει αρνητική άποψη: μόνο ένας στους πέντε (19%) θα απέρριπτε την πρόταση αυτή. Το 36% δήλωσε ότι αδιαφορεί για το ζήτημα.

Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της διαδικασίας εκλογής του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο (22%) δήλωσε κατά της ιδέας.

Αν και το 61% συμφωνεί ότι μια τέτοια διαδικασία θα είχε νόημα μόνο εάν δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να ψηφίσουν με υπερεθνικά ψηφοδέλτια, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (64%) συμφωνούν ότι η προσέγγιση αυτή θα προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πολίτες πιστεύουν ότι θα προσδώσει επίσης μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (63%) και ότι θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία εντός της ΕΕ (62%).

Σχετικές πληροφορίες
Η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου αριθ. 500 «Το μέλλον της Ευρώπης» (EB94.1) πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2020 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και ανατέθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έρευνα διεξήχθη διά ζώσης και συμπληρώθηκε με διαδικτυακές συνεντεύξεις όπου ήταν αναγκαίο λόγω της πανδημίας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27.034 συνεντεύξεις.

Έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης
Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού, οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται την ΕΕ ως την πλέον κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και να εξασφαλίσει μελλοντικές ευκαιρίες.

Ένα νέο ειδικό Ευρωβαρόμετρο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από την υπογραφή της κοινής δήλωσης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνεται στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, καταγράφοντας τη στάση απέναντί της και ορισμένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να καλυφθούν.

Η διάσκεψη αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου δημόσιου βήματος διαλόγου για μια ανοιχτή, διαφανή, διαρθρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση με τους Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020 από την εταιρεία Kantar, πραγματοποιήθηκε κατόπιν κοινής εντολής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή δημοκρατία: Το 76 % συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, με την άποψη αυτή να εξασφαλίζει σαφή πλειοψηφία σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Η φωνή των πολιτών στην ΕΕ
Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (92 %) σε όλα τα κράτη μέλη απαιτεί να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Μολονότι η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές θεωρείται σαφώς (από το 55 % των ερωτηθέντων) ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξασφαλίσουν ότι η φωνή τους θα ακουστεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει πολύ ισχυρή υποστήριξη για να έχουν μεγαλύτερο λόγο οι πολίτες της ΕΕ στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Το 45 % των Ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι μάλλον υπέρ της ΕΕ, αλλά όχι με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Το μέλλον της Ευρώπης
Έξι στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η κρίση του κορονοϊού τούς έκανε να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 39 % διαφωνεί.

Πλεονεκτήματα και προκλήσεις
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από την ΕΕ (32 %) και η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική της δύναμη (30 %) αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματά της.

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται σαφώς η κύρια παγκόσμια πρόκληση που επηρεάζει το μέλλον της ΕΕ, με το 45 % των Ευρωπαίων να επιλέγουν το εν λόγω ζήτημα ως κύρια πρόκληση. Το δεύτερο και το τρίτο ζήτημα με τις περισσότερες αναφορές από παρόμοιο ποσοστό Ευρωπαίων είναι η τρομοκρατία (38 %) και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υγεία (37 %).

news-politics