Ανασχηματισμός σε… δόσεις: Στις θέσεις τους παραμένουν οι αντιδήμαρχοι Σ.Καρίκης, Τ.Καμπούρης και Κ.Ταρασλιάς

Share

Την ανανέωση της θητείας των τριών πρώτων Αντιδημάρχων, έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης, με σχετικές αποφάσεις τους. Έτσι, στις θέσεις τους παραμένουν οι κ.κ. Στράτος Καρίκης, Τηλέμαχος Καμπούρης και Κώστας Ταρασλιάς.

Πιο αναλυτικά, οι αποφάσεις του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων:

Για τον Στράτο Καρίκη:
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ευστράτιο Καρίκη του Ιωάννη, ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, από την κατά το νόμο δημοσίευση τηςπαρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:
Α.την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των
αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 30, περ. 18.1, του ΟΕΥ) για την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, την προώθηση της Δια βίου Μάθησης, την εύρυθμη λειτουργία των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου και τη συνεργασία με αντίστοιχες δομές
δημοτικών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες που αφορούν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών δομών (Α’ βάθμιας& Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης εξαιρούνται και την μέριμνά τους έχει ο ορισμένος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος).

Α.την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση κάθε ενέργειας του Δήμου που σχετίζεται με την μετανάστευση καθώς και τη συνεργασία εκ μέρους του Δήμου με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για το συντονισμό των ενεργειών τους.

Α.την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύειτο Δήμο.

Β. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Ευστράτιο Καρίκη ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Για τον Τηλέμαχο Καμπούρη

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τηλέμαχο Καμπούρη του
Ιωάννη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1.Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή των διοικητικών πράξεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Άρθρο 25, του ΟΕΥ), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τα κανονιστικά κείμενα και διοικητικές πράξεις του Δήμου για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών &
Προσκλήσεων της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων και Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/ διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.
Α.2.την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής. Την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών και Προσκλήσεων, καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου, που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

Για τον Κ. Ταρασλιά
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο. Κωνσταντίνο
Ταρασλιά ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Τύπου, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Α: Αναλυτικότερα του μεταβιβάζονται:
Α1.τα καθήκοντα επικοινωνίας του Δήμου Ρόδου και ορίζεται εκπρόσωπος τύπου του Δήμου,
Αη επικοινωνία του φορέα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Α3.η προώθηση του έργου της δημοτικής αρχής

Αη τήρηση του επίσημου πρωτοκόλλου στις δημόσιες και διεθνείς
συναντήσεις οργάνων του Δήμου
Αη μέριμνα εθιμοτυπίας