Γιάννης Παππάς Υφυπουργός Ναυτιλίας: «Παράταση στις προθεσμίες  για τα χωρίς άδεια καταστήματα σε χερσαίες ζώνες λιμένων»

Share

 

Γιάννης Παππάς Υφυπουργός Ναυτιλίας: «Παράταση στις προθεσμίες  για τα χωρίς άδεια καταστήματα σε χερσαίες ζώνες λιμένων»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Γιάννη Παππά, με  νομοθετική ρύθμιση, το ΥΕΝ, δίνει παράταση χρονικής διάρκειας ενός έτους και συγκεκριμένα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, για υποβολή δηλώσεων, που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας ακινήτων, καθώς και σε παρατάσεις για τα Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), ως προϋπόθεση χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και νομιμοποίησης κατασκευών στις χερσαίες ζώνες των λιμένων. Με την ενέργεια αυτή, ικανοποιείται το αίτημα όλων των επιχειρηματιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, που διατηρούν επιχειρήσεις, στις προαναφερόμενες περιοχές.

Η παράταση, θα δώσει τον προβλεπόμενο χρόνο, αντιμετώπισης του ζητήματος και οι ιδιώτες, θα  είναι σε θέση  να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του ζητήματος προς όφελος των περιβαλλόντων χώρων, των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, αλλά  και του ιδίου του λιμένα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα ωφελήσει οικονομικά άμεσα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν χώρους εντός χερσαίας Λιμενικής Ζώνης πχ  τις επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης Καλύμνου και άλλων νησιών, έχοντας στόχο τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων περιοχών και των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων.  Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, θα έχει ως αποτέλεσμα την αρμονική ένταξη στο φυσικό, δομημένο περιβάλλον, ως προς τον σχεδιασμό και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑΜΕΑ, καθώς και προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς.

Οι μελέτες, θα εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε κατασκευές που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται, σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες, μετά τη λήψη των κατά νόμο απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων. Στην περίπτωση αυτή και μόνο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται είτε με ευθύνη του ιδιώτη είτε με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών.

Μέχρι λοιπόν την 31η Μαρτίου 2025 είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η παραχώρηση της χρήσης του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών της παρ. 1, με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην αίτηση προς τον φορέα για την παραχώρηση του προηγούμενου εδαφίου επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών. Στις περιπτώσεις κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο ζήτημα ωφελεί τους.